Apie mokyklą

0
MOKINIŲ
0
MOKYTOJAI
0
UGDYMO PROGRAMŲ

Akmenės rajono meno mokykla – savivaldybės biudžetinė įstaiga, įgyvendinanti muzikinio ir meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas bei neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo ugdymo programas (mokomieji dalykai: muzika, dailė, teatras). Mokykla įsteigta 2020 m. rugpjūčio 14 d. (reorganizuota sujungus Naujosios Akmenės muzikos mokyklą su Ventos muzikos mokykla). Veiklos vykdomos trijuose skyriuose: Akmenėje, Naujojoje Akmenėje ir Ventoje.

 
Mokyklos veiklos strategija:

Vizija – išpildyti visi Akmenės krašto kultūriniai poreikiai.

Misija – meninės aplinkos kūrimas Akmenės krašte.

Prioritetinės sritys – kokybiškas ugdymas, orientuotas į mokinių gebėjimus ir aukštos kokybės pasiekimus.

Strateginiai tikslai ir uždaviniai:

Tikslas 1. Visų mokinių asmeninė ūgtis.

Uždaviniai:
1. Organizuotas darnus, orientuotas į rezultatą ugdymo procesas.
2. Mokytojų kompetencijų didinimas.

Tikslas 2. Bendruomenė vertina meno mokyklą ne mažiau 8 (gerai).

Uždaviniai:
1. Puoselėti senas bei kurti naujas mokyklos tradicijas, aktyvinti socialinius ryšius mokyklos bendruomenėje.
2. Patrauklios ir draugiškos mokiniui aplinkos kūrimas.

Tikslas 3. 100 proc. tikslinės auditorijos dalyvauja renginiuose.

Uždaviniai:
1. Orientuotis į organizuojamų renginių kokybę ir įvairovę.
2. Kūrybinis bendradarbiavimas su mokinių tėvais.