MOKYMO PROGRAMOS

Neformaliojo švietimo ankstyvojo muzikinio ugdymo programa​
 • Ankstyvasis muzikinis ugdymas siūlomas vaikams nuo 6 mėn. iki 6 metų amžiaus, turintiems pastebimų muzikinių polinkių.
 • Atsižvelgiant į tėvų ir mokinių pageidavimus, mokslas gali trukti 1 ar daugiau metų.
 • Ankstyvąjį muzikavimą sudaro integruotas muzikos instrumento, dainavimo, muzikinio rašto ir kultūros pažinimas.
 • Vidutinis mokinių skaičius grupėje – 10 mokinių.
 • Muzikavimo, dainavimo užsiėmimai vyksta grupėse ne mažesnėse nei 3 ugdytiniai.
 • Pasirinkus dalyką, kuris nėra įtrauktas į neformaliojo švietimo ankstyvojo muzikinio ugdymo programą, taikomas papildomas mokestis – kaip neformaliojo švietimo muzikos, meno mėgėjų ugdymo programos ugdytiniui.
Pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa
 • Muzikavimo, solinio dainavimo, antrojo muzikos instrumento pamokos yra individualios.
 • Chorinio dainavimo, solfedžio, ansamblio, choro, orkestro pamokos yra grupinės.
 • Vidutinis mokinių skaičius grupėje – 10 mokinių.
 • Branduolio dalykai (muzikavimas/chorinis (solinis) dainavimas, solfedžio mokiniui mokantis atitinkamoje klasėje yra privalomi.
 • Chorinio (solinio) dainavimo klasės mokiniams antrojo muzikos instrumento (fortepijonas) dalykas yra rekomenduojamas.
 • Choro užsiėmimai vyksta grupėse ne mažesnėse nei 16 ugdytinių.
 • Pasirenkamasis dalykas skiriamas pagal mokinių ir tėvų poreikį bei Meno mokyklos galimybes. Mokiniui, besimokančiam pradinio ugdymo programoje, rekomenduojama turėti ir pasirenkamąjį dalyką.
 • Antrasis muzikos instrumentas gali būti skiriamas tik nuo antrų mokymo metų.
 • Pasirinkus dalyką, kuris nėra įtrauktas į pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą, taikomas papildomas mokestis – kaip neformaliojo švietimo muzikos, meno mėgėjų ugdymo programos ugdytiniui.
Pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa​
 • Muzikavimo, solinio dainavimo, antrojo muzikos instrumento pamokos yra individualios.
 • Chorinio dainavimo, solfedžio, ansamblio, muzikos istorijos, orkestro pamokos yra grupinės.
 • Vidutinis mokinių skaičius grupėje – 10 mokinių.
 • Branduolio dalykai (muzikavimas/chorinis (solinis) dainavimas, solfedžio, muzikos istorija mokiniui mokantis atitinkamoje klasėje yra privalomi.
 • Chorinio (solinio) dainavimo klasės mokiniams antrojo muzikos instrumento (fortepijonas) dalykas yra rekomenduojamas.
 • Choro užsiėmimai vyksta grupėse ne mažesnėse nei 16 ugdytinių.
 • Pasirenkamasis branduolio dalykas skiriamas pagal mokinių ir tėvų poreikį bei Meno mokyklos galimybes. Mokiniui, besimokančiam pagrindinio ugdymo programoje, rekomenduojama turėti ir pasirenkamąjį dalyką.
 • Pasirinkus dalyką, kuris nėra įtrauktas į pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą, taikomas papildomas mokestis – kaip neformaliojo švietimo muzikos, meno mėgėjų ugdymo programos ugdytiniui.
Neformaliojo švietimo išplėstinio muzikinio ugdymo programa​
 • Išplėstinio muzikinio ugdymo programa siūloma mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programą, pageidaujantiems plėtoti įgytus meninės saviraiškos gebėjimus ir siekti kompetencijos.
 • Muzikavimo, solinio dainavimo pamokos yra individualios.
 • Choro, ansamblio, orkestro pamokos yra grupinės.
 • Ugdymo trukmė nustatoma atsižvelgiant į mokinių ir tėvų poreikį.
 • Choro užsiėmimai vyksta grupėse ne mažesnėse nei 16 ugdytinių.
 • Mokiniai, pageidaujantys solfedžio pamokų, įtraukiami į pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos solfedžio klases.
 • Pasirinkus dalyką, kuris nėra įtrauktas į neformaliojo švietimo išplėstinio muzikinio ugdymo programą, taikomas papildomas mokestis – kaip neformaliojo švietimo muzikos, meno mėgėjų ugdymo programos ugdytiniui
Neformaliojo švietimo ankstyvojo dailės ugdymo programa
 • Ankstyvasis dailės ugdymas siūlomas vaikams nuo 2 metų iki 6 metų, turintiems pastebimų meninių polinkių.
 • Atsižvelgiant į tėvų ir mokinių pageidavimus, mokslas gali trukti 1 ar daugiau metų.
 • Ankstyvąjį dailės pažinimą sudaro integruotas piešimo, kompozicijos ir meno pažinimas.
 • Ankstyvojo dailės pažinimo ir raiškos pamokos yra grupinės.
 • Vidutinis mokinių skaičius grupėje – 10 mokinių.
 • Pasirinkus dalyką, kuris nėra įtrauktas į neformaliojo švietimo ankstyvojo dailės ugdymo programą, taikomas papildomas mokestis – kaip neformaliojo švietimo muzikos, meno mėgėjų ugdymo programos ugdytiniui.
Pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa​
 • Dailės pažinimo ir raiškos, keramikos pamokos yra grupinės.
 • Vidutinis mokinių skaičius grupėje – 10 mokinių.
 • Branduolio dalykai (dailės pažinimas ir raiška, keramika) mokiniui mokantis atitinkamoje klasėje yra privalomas.
 • Pasirinkus dalyką, kuris nėra įtrauktas į pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą, taikomas papildomas mokestis – kaip neformaliojo švietimo muzikos, meno mėgėjų ugdymo programos ugdytiniui.
Pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa
 • Piešimo, tapybos, skulptūros, keramikos, kompozicijos, dailėtyros, grafikos, fotografijos pamokos yra grupinės.
 • Vidutinis mokinių skaičius grupėje – 10 mokinių.
 • Branduolio dalykai (piešimas, tapyba, skulptūra/keramika, kompozicija, dailėtyra) mokiniui mokantis atitinkamoje klasėje yra privalomi.
 • Pasirenkamasis dalykas (grafika/fotografija) skiriamas pagal mokinių ir tėvų poreikį bei Meno mokyklos galimybes.
 • Pasirinkus dalyką, kuris nėra įtrauktas į pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą, taikomas papildomas mokestis – kaip neformaliojo švietimo muzikos, meno mėgėjų ugdymo programos ugdytiniui.
Neformaliojo švietimo išplėstinio dailės ugdymo programa​
 • Išplėstinio dailės ugdymo programa siūloma mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programą ir pageidaujantiems plėtoti įgytus meninės saviraiškos gebėjimus ir siekti kompetencijos.
 • Piešimo, tapybos, grafikos, kompozicijos pamokos yra grupinės.
 • Vidutinis mokinių skaičius grupėje – 10 mokinių.
 • Pasirinkus dalyką, kuris nėra įtrauktas į neformaliojo švietimo išplėstinio dailės ugdymo programą, taikomas papildomas mokestis – kaip neformaliojo švietimo muzikos, meno mėgėjų ugdymo programos ugdytiniui
Neformaliojo švietimo ankstyvojo teatrinio ugdymo programa
 • Ankstyvasis teatrinis ugdymas siūlomas vaikams nuo 4 metų iki 6 metų, turintiems pastebimų meninių polinkių.
 • Atsižvelgiant į tėvų ir mokinių pageidavimus, mokslas gali trukti 1 ar daugiau metų.
 • Ankstyvąjį teatrinį pažinimą sudaro integruotas teatrinis pažinimas.
 • Ankstyvojo teatrinio pažinimo pamokos yra grupinės.
 • Vidutinis mokinių skaičius grupėje – 10 mokinių.
 • Pasirinkus dalyką, kuris nėra įtrauktas į neformaliojo švietimo ankstyvojo teatrinio ugdymo programą, taikomas papildomas mokestis – kaip neformaliojo švietimo muzikos, meno mėgėjų ugdymo programos ugdytiniui.
Pradinio teatrinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa​
 • Vaidybos, sceninės kalbos, sceninio judesio, vaidinimų kūrimo pamokos yra grupinės.
 • Vidutinis mokinių skaičius grupėje – 10 mokinių.
 • Branduolio dalykai (vaidyba, sceninė kalba, sceninis judesys, vaidinimų kūrimas) mokiniui mokantis atitinkamoje klasėje yra privalomi.
 • Pasirinkus dalyką, kuris nėra įtrauktas į pradinio teatrinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą, taikomas papildomas mokestis – kaip neformaliojo švietimo muzikos, meno mėgėjų ugdymo programos ugdytiniui
Pagrindinio teatrinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa​
 • Vaidybos, sceninės kalbos, sceninio judesio, vaidinimų kūrimo, teatro istorijos pamokos yra grupinės.
 • Vidutinis mokinių skaičius grupėje – 10 mokinių.
 • Branduolio dalykai (vaidyba, sceninė kalba, sceninis judesys, vaidinimų kūrimas, teatro istorija) mokiniui mokantis atitinkamoje klasėje yra privalomi.
 • Pasirinkus dalyką, kuris nėra įtrauktas į pagrindinio teatrinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą, taikomas papildomas mokestis – kaip neformaliojo švietimo muzikos, meno mėgėjų ugdymo programos ugdytiniui
Neformaliojo švietimo išplėstinio teatrinio ugdymo programa​
 • Išplėstinio teatrinio ugdymo programa siūloma mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programą ir pageidaujantiems plėtoti įgytus meninės saviraiškos gebėjimus ir siekti kompetencijos.
 • Vaidybos ir vaidinimų kūrimo pamokos yra grupinės.
 • Vidutinis mokinių skaičius grupėje – 10 mokinių.
 • Pasirinkus dalyką, kuris nėra įtrauktas į neformaliojo švietimo išplėstinio teatrinio ugdymo programą, taikomas papildomas mokestis – kaip neformaliojo švietimo muzikos, meno mėgėjų ugdymo programos ugdytiniui.
Neformaliojo švietimo muzikos, meno mėgėjų ugdymo programa​
 • Mokiniai gali rinktis vieną iš šių programos variantų:
  * muzikavimas/chorinis (solinis) dainavimas;
  * choras/ansamblis/orkestras;
  * dailės pažinimas ir raiška;
  * vaidinimų kūrimas.
 • Muzikavimo, solinio dainavimo pamokos yra individualios.
 • Choro, ansamblio, orkestro, dailės pažinimo ir raiškos, vaidinimų kūrimo pamokos yra grupinės.
 • Vidutinis mokinių skaičius grupėje – 10 mokinių.
 • Choro užsiėmimai vyksta grupėse ne mažesnėse nei 16 ugdytinių.
 • Mokiniai, pageidaujantys solfedžio pamokų, įtraukiami į pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos solfedžio klases.
 • Mokiniai, pasirinkę muzikavimo/chorinio (solinio) dainavimo dalyką, gali rinktis 1 grupinę meno kolektyvo pamoką.
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo muzikos, meno mėgėjų programa​
 • Suaugusieji gali rinktis vieną iš šių programos variantų:
  * muzikavimas/chorinis (solinis) dainavimas;
  * solfedžio;
  * choras/ansamblis/orkestras;
  * dailės pažinimas ir raiška;
  * vaidinimų kūrimas.
 • Muzikavimo, solinio dainavimo pamokos yra individualios.
 • Solfedžio, choro, ansamblio, orkestro, dailės pažinimo ir raiškos, vaidinimų kūrimo pamokos yra grupinės.
 • Muzikavimo užsiėmimai vyksta grupėse ne mažesnėse nei 3 ugdytiniai.
 • Ansamblinis muzikavimas vyksta grupėse ne mažesnėse nei 10 ugdytinių.
 • Choro užsiėmimai vyksta grupėse ne mažesnėse nei 16 ugdytinių.
 • Vidutinis mokinių skaičius grupėje – 10 mokinių.