PLANAVIMO ir veiklos DOKUMENTAI

Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 14 d. sprendimas Nr. T-45 “Dėl Naujosios Akmenės muzikos mokyklos ir Akmenės rajono Ventos muzikos mokyklos reorganizavimo”.

Akmenės rajono meno mokyklos nuostatai reglamentuoja Akmenės rajono meno mokyklos teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, veiklos teisinį pagrindą, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšį, tikslą, uždavinius ir funkcijas, mokymo vykdomas švietimo programas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, veiklos atsakomybę, mokyklos savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją. lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką. 

Akmenės rajono meno mokyklos strateginio plano tikslas – organizuoti, planuoti, vykdyti ir kontroliuoti Mokyklos veiklą, pokyčius, įtraukti Mokyklos bendruomenę į Mokyklos problemų sprendimą, tobulinti mokymo ir ugdymo sąlygas, sukuriant darnią, saugią aplinką be patyčių, skatinančia lavinimą, individualių gebėjimų ir įgūdžių vystymą.

Akmenės rajono meno mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės nustato darbo tvarką ir santykius, reglamentuoja Mokyklos darbuotojų teises, pareigas, elgesio reikalavimus, atsakomybę.

Akmenės rajono meno mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai reglamentuoja neformaliojo šveitimo dienyno sudarymą elektroninio dienyno sudarymo duomenų pagrindu, jo spausdinimo ir perkėlimo į skaitmeninę laikmeną tvarką, priežiūrą, administravimą, asmenų, tvarkančių, pildančių dienyną, funkcijas ir atsakomybes.

Renginių ir išvykų organizatoriaus, vadovo saugos ir sveikatos instrukcija yra dokumentas, nusakantis renginių ar išvykų organizatoriams jų veiklos ir elgesio reikalavimus išvykos, renginio metu, kad nebūtų padaryta žala mokinių saugumui, sveikatai.

Akmenės rajono meno mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema dokumentas apibrėžiantis įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.

Akmenės rajono meno mokyklos metinis pirkimų planas.

Akmenės rajono meno mokyklos vidaus kontrolės politika  – vidaus dokumentas, reglamentuojantis vidaus kontrolės organizavimą Įstaigoje ir darbuotojų, atliekančių joje vidaus kontrolę, pareigas ir atsakomybę.

Akmenės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų inventorizacijos taisyklėse reglamentuojamas viešojo sektoriaus subjektų inventorizacijos objektas, periodiškumas, atlikimas ir įforminimas.

Akmenės rajono meno mokyklos darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas nustato darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kasmetinio veiklos vertinimo tvarką.

Akmenės rajono meno mokyklos tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas nustato Akmenės rajono meno mokyklos darbuotojų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarką.

Akmenės rajono meno mokyklos darbuotojų atostogų suteikimo ir atostogų eilės sudarymo tvarkos aprašas reglamentuoja mokyklos darbuotojų atostogų suteikimo ir eilės sudarymo, atostoginių mokėjimo tvarką.

Akmenės rajono meno mokyklos informacijos sklaidos elektroninėje erdvėje tvarkos aprašas reglamentuoja informacijos, susijusios su Akmenės rajono meno mokyklos vykdoma veikla ir skirtos Meno mokyklos bendruomenei ir išorinėms tikslinėms grupėms, viešinimo elektroninėje erdvėje tvarką.

Akmenės rajono meno mokyklos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašas – reglamentuoja neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimo išdavimo tvarką mokiniui, baigusiam neformaliojo vaikų švietimo programą ar formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą.

Akmenės rajono meno mokyklos mokinių individualiosios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo tvarkos aprašas reglamentuoja mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo tvarką mokykloje. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis mokyklos ugdymo turinį reglamentuojančiais dokumentais.

Akmenės rajono meno mokyklos pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas nustato Akmenės rajono meno mokyklos prekių, paslaugų ir darbų centralizuotai ir decentralizuotai atliekamų viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą ir vykdymą, pirkimus vykdančių asmenų teises, pareigas ir funkcijas, pirkimų apskaitą ir vidaus kontrolę.

Akmenės rajono meno mokyklos 2024 m. veiklos planas.